Spørsmål fra breddeundersøkelsen

På breddeundersøkelsen som ble sendt ut før jul kom det inn en del spørsmål og kommentarer. Vi forsøker å svare på noen av spørsmålene her.

Andre lag har fått alle tre treninger i uka inne i Akerhallen. Skulle gjerne fått en begrunnelse for at lagene behandles på ulikt når det gjelder treningstider?

Alle lagene i MFK Bredde får mulighet til å melde inn sine prioriterte ønsker om treningstider/baner til breddekontoret, og får oppfølging basert på disse fra sportslig leder og praksisstudenter. 
Det er noen baner og treningstider som er mer populære eller tilgjengelige enn andre og det er derfor umulig å oppfylle ønskene for alle lagene. Vi har redusert tilgang til treningstider i hallen, slik at prioritering av f. eks helg spiller inn på sannsynligheten for at ditt lag har fått tid der i denne omgang. 
Dette er et puslespill der banestørrelse, gruppestørrelse, tilgjengelige banetider, kamptidspunkter, tilgjengelig utstyr osv. skal passe sammen med ønskene fra 22 treningsgrupper. Vi forsøker å behandle alle lagene likt, men må forholde oss til prioriteringene på dager og tider som er sendt inn for hvert enkelt lag, og det er ofte at disse ikke samsvarer med ledig tid i hallen.

Synes ikke det er riktig å pålegge foreldre til spillere å ta kioskvakter / For mye dugnad, bør vurdere å redusere kostnadsnivået i bredde. 

Molde FK Bredde har dugnad i kiosken som en del av bidraget spillere/foresatte gir til klubben. Andre klubber pålegger foreldrene å selge lodd eller å selge varer som dopapir, sokker, kaker el.l. Som klubber gjør vi dette for å holde kostnaden til årsavgift nede på et lavest mulig nivå, slik at alle skal ha mulighet til å spille fotball - uavhengig av økonomi.

Jeg skulle så gjerne ønske at MFK bredde sine spillere kunne få mer enn kun drakt.

Dette handler om økonomi. Vi skulle gjerne gitt mer utstyr til våre 500 spillere, men da måtte vi økt årsavgiften for spillerne. Men alle medlemmer i breddeavdelingen får 20 % rabatt på kjøp av adidas-varer hos Sport1 Molde.

Har hørt "rykter" om at MFK skal gå over til annet merke. Det bør det være åpenhet rundt.Avtalen med adidas ble signert tidlig, men vi i Bredde kan dessverre ikke informere om dette før klubben offentliggjør avtalen. Vi måtte også respektere den eksisterende avtalen med Nike som gjaldt ut 2021. 

Det burde være mulig å standardisere avvikling av turneringer på en enklere måte enn i dag.

Veldig bra forslag! Vi har nå lagt ut en arrangementsplan for turneringer i lagsregi i lagledermanualen på nett.

Synes det er utfordrende at treningstider endres flere ganger i løpet av et skoleår (pga andre aktiviteter som har samme treningstid hele året). Synes også at disse endringene i treningstider kommer veldig sent (kort varsel), og oppleves derfor som uforutsigbart.

Treningstidene er bestemt ut fra lagenes ønsker, sesong, tilgjengelige banekapasitet osv. Dette er en komplisert kabal som dessverre må endres noen ganger i løpet av året.
Hovedårsaken til at treningstidene kommer sent er at vi er avhengig av tilbakemeldinger fra for eksempel Molde kommune på de banene vi leier kapasitet. Vi kan ikke sende ut treningstider før vi vet hvilke tidspunkter vi får leie. Alt henger sammen med alt, så vi må ha hele kabalen på plass før vi spikrer tidspunktene.

Det bør satses like bra på jenter som på gutter. 

Jenter og gutter er likestilt i MFK Bredde. Begge kjønn har tilbud i alle årsklasser fra 6 år til senior og lik tilgang på støtteapparat, treningstider, utstyr osv.  Om det oppleves at jenter behandles ulikt i bredde, håper vi dere tar kontakt med breddekontoret.

Mer rotering av spillere i akademiet og Nasjonale lag. 

MFK Bredde og AkerAkademiet er to forskjellige avdelinger i klubben, og bredde har ingen mulighet til å styre hvordan akademiet organiserer sine lag.

få oversikt over kamper fram i tid, ikke 3 dager før. Familier må få planlegge helgene sine.

På fotball.no eller i appen MinFotball ligger alle kampene som er satt opp av kretsen. For de yngste lagene er det satt opp ukenummer for når de forskjellige kampene skal spilles, og så er det opp til lagene å sette tidspunkt. Du kan også ta kontakt med lagleder som har oversikt over kampene til laget.
Med covid har kampoppsettet vært utfordrende både for krets og for lagene siden det har vært mye endringer på kort tid. Vi krysser fingrene for at dette blir bedre i 2022!

Unngå foreldre som trener
For de eldste lagene forsøker vi å knytte til oss studenter fra høgskolen og andre slik at hele eller deler av trenerteamene ikke har barn som spiller på laget. Men som de fleste andre breddeklubber har ikke MFK Bredde økonomi til å betale alle trenere for våre lag. Det er dessverre veldig vanskelig å få tak i personer som tar på seg treneroppgaver uten å få noen kompensasjon for dette. Vi har 110 trenere og lagledere, og vi her helt avhengig av og veldig glade for at så mange foreldre stiller opp.

Har fått beskjed om at loddsalg er "frivillig", men blir opplevd svært ubehagelig å få stadige påminnelser fra Spond om hvor mange/få lodd barnet har solgt.

Molde FK Bredde pålegger ingen å selge lodd, men noen lag velger for eksempel å selge lodd for å spe på lagskassen. Har man innspill til dette, anbefaler vi å ta dette opp med lagleder eller på foreldremøte.

Annonse fra Eliteserien: