UEFA restrictions MFK - Legia Warsaw

Molde Fotballklubb ønsker velkommen til kamp mot Legia Warszawa på Aker Stadion 15. februar klokken 18:45. Men restriksjoner fra UEFA gjør at bortesupportere fra Legia Warszawa ikke kan kjøpe billetter til kampen. Vi kan ellers tilbakevise rykter om at hotellene i byen er pålagt å hindre booking fra polske supportere. 

MFK er gjort kjent med rykter som har spredd seg om at hotellene i området er pålagt å ikke ta imot rombestillinger fra polske supportere av Legia Warszawa. MFK har ikke vært i kontakt med hotellene i byen om slike begrensninger. Vi viser ellers til uttalelser fra politiet i Molde til media, hvor de tilbakeviser at politiet skal ha lagt slike begrensninger. 

Molde FK har bare gode erfaringer med Legia Warzsawa fra kampen i 2013, og vi har mange polske statsborgere som supportere på våre kamper. Vi skulle gjerne tatt imot bortesupportere også på denne kampen, men vi er pålagt å håndheve restriksjonene pålagt av UEFA. 

Til denne kampen vil følgende regler gjelde for alle tilskuere: 

1. På grunn av UEFA sine sanksjoner mot Legia Warszawa, tillates det ikke salg av billetter til deres supportere. 

2. Legia-supportere vil bli nektet adgang, selv om de har en gyldig billett. Billettene vil ikke bli refundert. 

3. Det er ikke tillatt med supportereffekter fra Legia inne på tribunen. Personer er med slike effekter vil bli avvist ved inngangen eller bortvist fra tribunen. Billettene vil ikke bli refundert. 

4. Det er maks fire billetter pr. kjøp. 

5. Hver enkelt billett må registreres på den personen som skal bruke billetten. Det vil bli ID sjekk ved inngangen av alle tilskuere, ikke bare polske tilskuere. Om navn på billetten og ID ikke samsvarer vil personen bli nektet adgang. Billettene vil ikke bli refundert. 

6. Videresalg av billetter, eller deling av billettlink, er ikke tillatt. Brudd på dette kan føre til utestengelse fra kamper på Aker Stadion. 

///

Molde Football Club wishes to welcome to the match against Legia Warszawa at Aker Stadion on February 15. at 18:45.  
But restrictions from UEFA mean that away supporters from Legia Warsaw cannot buy tickets for the match. 

We can otherwise refute rumors that the hotels in the city are required to prevent bookings from Polish supporters. MFK has been made aware of rumors that have spread that the hotels in the area are required not to accept room bookings from Polish supporters of Legia Warsaw. MFK has not been in contact with the hotels in the city about such restrictions. We otherwise refer to statements from the police in Molde to the media, where they refute that the police should have imposed such restrictions. 

Molde FK only has good experiences with Legia Warzsawa from the match in 2013, and we have many Polish citizens as supporters at our matches. We would like to welcome away supporters at this match as well, but we are required to enforce the restrictions imposed by UEFA. 

For this match, the following rules will apply to all spectators: 

1. Due to UEFA's sanctions against Legia Warsaw, the sale of tickets to their supporters is not permitted. 

2. Legia supporters will be refused entry, even if they have a valid ticket. The tickets will not be refunded. 

3. Supporter effects from Legia are not permitted inside the stands. Persons with such effects will be rejected at the entrance or expelled from the stands. The tickets will not be refunded. 

4. There is a maximum of four tickets per buy. 

5. Each individual ticket must be registered to the person who will use the ticket. There will be an ID check at the entrance for all spectators, not just Polish spectators. If the name on the ticket and ID do not match, the person will be refused entry. The tickets will not be refunded. 

6. Resale of tickets, or sharing of ticket links, is not permitted. Breach of this can lead to exclusion from matches at Aker Stadion. 

Annonse fra Eliteserien: