ÅRSMØTE

Å R S M Ø T E

Molde Fotballklubb avvikler ordinært årsmøte i
Restauranten på Aker Stadion (inng 8/9)
tirsdag 28. februar 2023 kl 18.00

Til behandling på årsmøtet er saker som fremgår av klubbens lov.

Medlemmer som ønsker fremme forslag til behandling på klubbens årsmøte, må skriftlig oversende dette til klubbens hovedstyre minimum 2 uker før årsmøtet (innen 14. februar 23).

Fullstendig sakliste og beretning m/forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet på klubbens nettside.

Styret tar forbehold om å utsette møtet eller avvikle møtet digitalt dersom korona status umuliggjør gjennomføring av årsmøtet på aktuelt tidspunkt.

Molde Fotballklubb

Hovedstyret

Annonse fra Eliteserien: