Rollebeskrivelser

Rollebeskrivelser for definerte roller i Molde FK Bredde

FIKS-ansvarlig

Adm. leder i MFK Bredde er FIKS-ansvarlig.

Oppgaver for FIKS-ansvarlig:

 • Forankring – påse at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde
  FIKS-oppgaver.
 • Brukeradministrasjon - påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med
  nødvendige ”tilganger” til FIKS.
 • Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å
  utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.

 

Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig skal være oppdatert i forhold til de krav og plikter som følger av det å være
en Kvalitetsklubb. Adm. leder i MFK Bredde er kvalitetsklubbansvarlig.

Oppgaver for Kvalitetsklubbansvarlig:

 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i
  klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund
  legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.

 

Frivillighetskontakt

Bemanningsansvarlig i MFK Bredde er frivillighetskontakt.

Oppgaver for frivillighetskontakt:

 • Ha oversikt over de frivillige i klubben med informasjon verv/roller, formell/uformell
  kompetanse og kontaktopplysninger.
 • Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i klubben.
 • Ha oversikt over de kurs og utdanningstilbud som tilbys fra krets og forbund og sørge for
  at invitasjoner sendes aktuelle deltakere.
 • Kartlegge utdanningsbehov og ønsker hos de frivillige. Tett samarbeid med trener- og
  dommerkoordinator.
 • Bindeledd mellom styret i klubben og de frivillige. Koordinatoren bør sitte i styret.
 • Skape møteplasser for de frivillige samt planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter.
 • Kartlegge og rekruttere inn nye frivillige til klubben i nært samarbeid med valgkomiteen.

 

Rekrutteringsansvarlig

Oppgaver for rekrutteringsansvarlig:

 • Kjenne Sportsplanen og særlig planens punkter om de yngste spillerne
 • Være ansvarlig for rekrutteringstiltakene
 • Enten selv eller ved å utpeke andre kompetente trenere gjennomføre treningene frem til permanent trenerapparat er på plass
 • Innkalle til foreldremøter for nystartede lag, og lede disse, i samarbeid med sportslig leder.
 • Ha ansvar for klubbens rekrutteringsplan
 • Kommunisere med foreldrene etter at laget er etablert for å evaluere prosessen og forbedre

 

Dommeransvarlig

 Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

 • Klubbens dommere
 • Klubbens styre og administrasjon
 • Lagledere og trenere
 • Fotballkretsen
 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne.
 • Heve dommerens status i klubben!

 

Politiattestansvarlig

 Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Adm. leder i MFK Bredde er politiattestansvarlig.

 

 • Gjøre kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
 • Ansvarlig for at ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming avkreves politiattest
 • Registrering av framvist politiattest i Klubbadmin

 

Fair Play-ansvarlig

Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem
som er ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet
som en veileder.

Oppgaver for Fair Play-ansvarlig:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis.
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.
 • Kommunikasjon med krets og forbund.
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).

Praktiske ansvarsområder:

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
 • Bestille Fair play-effekter i samarbeid med adm.leder
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.
Annonse fra Eliteserien: