Organisasjon

I 2012 var MFK Bredde igjennom betydelige endringsprosesser. Vi forsøker hele tiden å forbedre oss slik at spillere og frivillige skal oppleve det som stadig mer positivt å være en del av MFK. Vårt mål er at alle spillere skal trives med oss i hverdagen, og at alle skal få et kvalitativt godt tilbud! Vi vil at alle spillere skal utvikle seg i tråd med egne ferdigheter og ambisjoner! NFF sin Breddeformel er viktig i så måte, og MFK Bredde ønsker også  å leve etter FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG.

Samtidig ønsker vi at våre frivillige skal bli ivaretatt og få best mulige arbeidsvilkår. Med det som bakgrunn har vi forsøkt å finne en organisering og en arbeidsform som skal gi dere en best mulig hverdag. Vi vil være med å skape TRYGGHET OG TRIVSEL.

Vi har utviklet en organisasjon som vi mener skal kunne gi god service til dere på ulike områder. Nedenfor ser der vår  organisasjon illustrert i en figur. Denne organiseringen danner også grunnlaget for at klubben har et mål om å være godkjent som kvalitetsklubb ihht NFF sine retningslinjer. Styret vedtar innholdet i de respektive teambeskrivelsene. Adm.leder har som oppgave å sørge for at denne informasjonen er tilgjengelig for medlemmer og NFF.

Hvert team rapporterer til styret. Dere er velkommen til å kontakte en team-leder direkte dersom dere har spørsmål som gjelder et bestemt team.

Breddestyret

De definerte sentrale team er:

Team Sport, drift & utvikling har som mål å gi barn og ungdom et sportslig og sosialt tilbud i et fotballmiljø preget av trygghet, involvering, trivsel og utvikling. Breddeavdelingens målsetting er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball i klubben gis et godt tilbud – uavhengig av alder, kjønn, ferdighet, fungering og ambisjoner – som fungerer i samsvar med idrettens mål. Dette innebærer å ha et godt differensiert tilbud til alle våre medlemmer.

Gjennom en definert modell for trening og kampavvikling skal avdelingen også legge forholdene til rette for de som er best og vil mest, slik at de kan utvikle seg til å bli toppspillere for klubben. Fra 2018 vil Team rekruttering inngå i team sport med en oppnevnt rekrutteringsansvarlig for å følge opp de arbeidsoppgavene som ligger til dagens team rekruttering.

Team anlegg & Drift skal ivareta avdelingens behov for systematisk drift og vedlikehold av de anlegg som er til disposisjon. Dette skal bidra til økt sikkerhet, lengre levetid og optimal bruk for alle knyttet til virksomheten. Anlegg & Drift skal også løpende vurdere tiltak for å tilpasse anleggskapasitet til avdelingens totale virksomhet.

 

Team kommunikasjon skal sikre at breddeavdelingen tilrettelegger for aktiv kommunikasjon med spillere, trenere, lagledere, foreldre, partnere osv. og har som ansvar å sikre at vi har effektive kommunikasjonskanaler for de ulike målgrupper, og samtidig ivareta sikkerhet og konfidensialitet. Disse kommunikasjonskanalene skal være tydelig definert og etablert slik at alle brukergrupper får god informasjon til rett tid.

 

Team økonomi skal sikre at breddeavdelingen har rutiner for forskriftsmessig regnskapsføring, kontroll med klubbens økonomi i henhold til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser, samt sørge for forsvarlig rapportering internt, til samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Styret har ansvar for å skaffe tilstrekkelige inntekter til drift av avdelingen, forvalte og følge opp støtteordninger fra samarbeidspartnere, sponsorer, prosjekt tilhørighet, spillemidler og andre finansielle støtteordninger. Administrativ leder har delegert ansvar for den daglige ledelse av breddeavdelingens drift, herunder å sørge for avdelingens økonomi og følge opp medlemsfakturering til riktig tid, med riktig informasjon

 

Team kommersiell drift har ansvar for å tilrettelegge kioskdrift på Aker stadion i forbindelse med A-lagets hjemmekamper. Kioskdriften er en av de viktigste inntektskildene til breddeavdelingen. Aktiviteten er basert på en del fast støttepersonell, samt foreldrebasert dugnad. Breddeavdelingen vil hele tiden arbeide for å utvikle kommersielle konsepter som naturlig passer med vår hovedvirksomhet, slik at vi kan sikre et økonomisk grunnlag for videre vekst og utvikling.

 

Team dommere og fair play har som formål å rekruttere og utdanne nye dommere, samt følge opp de vi allerede har i klubben. Klubbens dommerkontakt/dommerteam er viktige bindeledd for klubbens dommere spesielt, men også et meget viktig ledd for positivt fokus på dommerarbeid i klubb og krets og ikke minst med spillere, trenere, ledere og foresatte/foreldre. Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på de dommere vi har, men dommerteamets rolle kan bety alt for at dommerne skal trives med dommergjerningen. Teamet skal i tillegg jobbe med holdningsskapende arbeid som omfatter Fair Play. Våre miljøer skal være en arena for utvikling, læring og en plass for å utvikle gode sosiale relasjoner. De holdningene klubben, foreldre og trenere har vil påvirke barn og unge. Det er derfor viktig at vi er bevisste på hvilket fokus vi har både i forhold til skole, fritidsaktiviteter og i vennegjengen. Avdelingen har en egen Fair Play handlingsplan som gjenspeiler kravet i NFF’s kvalitetsklubbkonsept.

 

Team Samfunnsansvar etableres som et nytt team fra driftsåret 2018. Avdelingen har allerede mange og forholdsvis store oppgaver knytte til dette temaet og det er behov for å organisere dette i et eget team for å ivareta kvaliteten i det arbeidet vi gjør. Teamet skal utarbeide retningslinjer for nye tiltak samt følge opp eksisterende. Sentrale temaer vil være kosthold og livsstil (herunder EAT MOVE SLEEP), integrering, inkludering, forebygging av vold og seksuelle overgrep og fattigdomsproblematikk. I dagens idrett, uansett nivå, er det viktig med fokus på sunne kostholdsvaner, søvn og holdninger for å forebygge de utfordringer unge idrettsutøvere møter. Dette er kunnskap det er viktig at alle får tilgang til i et trygt og godt idrettsmiljø.

Annonse fra Eliteserien: